Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.

Jsme tu pro čistší budoucnost...

Ceny vodného a stočného na rok 2020 v tarifní oblasti VHZ Šumperk

Ceny vodného a stočného na rok 2020 v tarifní oblasti VHZ Šumperk

Společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. (VHZ) v součinnosti s provozovatelem své vodovodní a kanalizační infrastruktury, Šumperskou provozní vodohospodářskou společností, a.s. (ŠPVS) provedla v souladu s finančními nástroji podle závazné metodiky Státního fondu životního prostředí pro příjemce finanční podpory z fondů EU cenotvorbu vodného a stočného na rok 2020.

Ceny vodného a stočného platné od 1. ledna 2020:

Pitná voda dodávaná přímým dodavatelům (vodné)
42,84 Kč + 15 % sazba DPH, tj. 49,27 Kč/m3

Voda odpadní odváděná (stočné)
42,37 Kč + 15 % sazba DPH, tj. 48,73 Kč/m3

Celková výše ceny vodného a stočného v roce 2020 bude činit celkem 85,21 Kč/m3 bez DPH, tj. 98 Kč/m3 (1000 litrů) včetně DPH. Cena vodného a stočného včetně DPH tak v roce 2020 v tarifní oblasti VHZ Šumperk bude činit cca 9,8 haléřů za jeden litr.

Meziročně dochází k cenovému navýšení o 5,50 Kč/m3 (1000 litrů) bez DPH, resp. 6,33 Kč/m3 (1000 litrů) včetně DPH.

Cena vodného a stočného na Šumpersku na úrovni 98 Kč/m3 zůstane stejně jako v minulých letech hluboko pod hranicí sociálně únosné ceny vodného a stočného v Olomouckém kraji, která v našem regionu pro rok 2020 činí 117,11 Kč/m3 včetně DPH a stanoví se ve výši 2% průměrných ročních čistých příjmů na člena domácnosti v kraji (176 287 Kč) a průměrné spotřeby 88,7 litrů vody na osobu a den (viz https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=2040).

Do navýšení cen vodného a stočného pro rok 2020, se nadále promítá nutnost tvorby finančních zdrojů na obnovu vodárenské infrastruktury v souvislosti s plněním podmínek poskytnutí dotace z EU na velký vodohospodářský projekt „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“.

Celkový roční objem finančních prostředků určených na správu a obnovu infrastruktury společnosti VHZ Šumperk dosáhne v příštím roce rekordní hodnoty více než 122,1 milionů korun. Společnost VHZ pokrývá výdaje spojené s nutností správy a rozvoje svých vodohospodářských sítí (cca 900 km) a zařízení z nájemného, resp. pachtovného za pronájem infrastruktury, který inkasuje od provozovatele ŠPVS. Výše nájemného bude činit v roce 2020 cca 114 mil. Kč a hodnota obnovujících oprav vodovodní sítě provedených provozovatelem ŠPVS, a.s. přesáhne 6, 7 mil. korun.

Příjmy společnosti VHZ Šumperk z nájemného, resp. pachtovného budou meziročně navýšeny celkem o 7, 7 mil Kč, což činí nárůst o cca 7,23 % a to z cca 106,937 mil. Kč na cca 114, 632 mil. Kč podle závazných podmínek udržitelnosti projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“.


Provozní náklady provozovatele byly meziročně navýšeny pouze o predikovaný index nárůstu spotřebitelských cen zveřejněný ČSÚ. Z těchto důvodů dochází pro rok 2020 v tarifní oblasti VHZ Šumperk k celkovému meziročnímu nárůstu cen vodného a stočného o cca 6,9 %. Kalkulační zisk provozovatele (cca 4,7 % z ÚVN) je v meziročním porovnání navýšen z cca 12, 91 mil. Kč před zdaněním na cca 13, 32 mil. Kč před zdaněním, meziroční rozdíl činí cca 410 000 Kč před zdaněním.

Veškeré kalkulace vodného a stočného jsou realizovány v souladu s pravidly OPŽP a v rámci povinných finančních nástrojů a nástrojů udržitelnosti 2014+. Společnost VHZ v rámci stanovení výše nájemného uplatnila v roce 2020 výši nájemného dle závazného harmonogramu schváleného SFŽP pro roky 2016 – 2020.

Pozn.

Při průměrné spotřebě domácností 88 litrů vody na osobu a den to bude představovat dopad na obyvatelstvo cca + 19 Kč včetně DPH na osobu za měsíc (31 dní).

Od 1. 5. 2020 dojde vlivem snížení zákonné sazby DPH uvalené na vodné a stočné z 15% na 10% ke snížení celkové ceny vody, a to ze současných 98 Kč včetně DPH na 93, 1 Kč bez DPH.

V Šumperku dne 9. 1. 2020

 

JUDr. Martin Budiš
Výkonný ředitel
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.zpět