Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.

Jsme tu pro čistší budoucnost...

Poslání společnosti

Posláním Vodohospodářských zařízení Šumperk, a. s., (VHZ) je zajišťování komplexních služeb v oblasti dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. Cílem naší činnosti je dlouhodobě udržitelné provozování vodovodů a kanalizace pro veřejnou potřebu včetně zařízení na čištění vod, jejich systematické a průběžné rozšiřování a modernizování. VHZ plní své poslání s maximálním ohledem na potřeby občanů a firem z šumperského okresu a v náročném prostředí svého působení usiluje o dlouhodobě udržitelné ceny vodného a stočného. VHZ se okrajově zabývá rovněž problematikou dešťových kanalizací, které jsou ovšem jinak v majetku třetích osob.

VHZ usiluje o plnění následujících strategických cílů:


1. zajištění provozování vodovodů a kanalizací v souladu s obecně závaznými právními předpisy;
2. zajištění vysokých standardů pro kvalitu a služby ve vazbě na dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod;
3. zajištění dostatečných prostředků na obnovu majetku vodovodů a kanalizací a kvalitní péče o vodovody a kanalizace;
4. efektivní správa a rozvoj infrastruktury;
5. uplatnění jednotné solidární ceny pro vodné a stočné v oblasti působnosti VHZ;
6. udržení jednotné solidární ceny pro vodné a stočné v oblasti působnosti VHZ;
7. dodržování stávajících dotačních podmínek dle pravidel OPŽP;
8. zajišťování možnosti dalšího využití dotačních programů;
9. zajištění efektivního provozování vodovodů a kanalizací po roce 2020.

Vývoj a historie společnosti

Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s. (VHZ) je akciovou společností 100% vlastněnou městy a obcemi šumperského okresu. Ve své činnosti navazuje VHZ na dřívější organizace a je pokračovatelem hrdé tradice vodárenství v regionu.

Akciová společnost VHZ vznikla 1. ledna roku 1994 a navazuje na působení někdejšího státního podniku Vodovody a kanalizace Šumperk. Zakladatelem společnosti byl tehdejší Fond národního majetku a členy jednatřicet měst a obcí. Poměr rozdělení akcií mezi obce odpovídal podílu na hodnotě společného majetku. 

Významným milníkem ve vývoji společnosti byl vstup České republiky do Evropské unie. VHZ je příjemcem významných finančních prostředků z dotačních titulů, což s sebou přináší zvýšené nároky na kvalitní management a řízení organizace.

Co a jak VHZ dělá

VHZ vlastní, spravuje a modernizuje vodovodní řady, kanalizace, úpravny vody, čistírny odpadních vod (ČOV) a některé dešťové zdrže v okrese Šumperk. VHZ investuje do rozšiřování a modernizace řadu s cílem minimalizovat provozní ztráty vody, které vznikají v zastaralé infrastruktuře. Součástí naší práce je ale i nahrazování starých zdrojů novými kvalitními zdroji podzemní vody. Významným z hlediska investic a plánování je zajištění maximálního možného počtu připojených domácností a podniků k vodovodním a kanalizačním stokám. Pracujeme s cílem maximální ochrany životního prostředí a podle principů udržitelného rozvoje.

Jak to VHZ celé financuje

Všechny investiční akce VHZ finančně pokrývá z vlastních prostředků a s pomocí dotací z veřejných zdrojů z rozpočtu ČR i dotačních titulů, zejména Evropské unie a národních zdrojů. V minulých letech byla VHZ ve snaze zajistit na své projekty příspěvky z veřejných prostředků opakovaně úspěšná.

Stanovy společnosti

Stanovy společnosti VHZ Šumperk, a.s. platné od 22. 2. 2019 - platnost do 31. 12. 2020

Stanovy společnosti VHZ Šumperk, a.s. platné od 1.1.2021

Struktura společnosti a akcionáři

Akcionáři společnosti jsou obce, které díky svým akciím mají kontrolu nad její správou a strategickým směřováním. Během prvních dvou desítek let fungování společnosti se počet akcionářů postupně snížil až na dnešních 28. Akcionáři se scházejí na valných hromadách, kde rozhodují mimo jiné o obsazení představenstva, dozorčí rady nebo o všech zásadních investičních akcích. 

Seznam všech akcionářů Vodohospodářských zařízení Šumperk, a. s. (řazeno dle abecedního pořádku):

 1. obec Bludov http://www.bludov.cz/
 2. město Hanušovice http://www.hanusovice.info/
 3. obec Hraběšice http://www.hrabesice.eu/
 4. obec Chromeč http://chromec.zabrezsko.cz/
 5. obec Jestřebí http://www.obecjestrebi.cz/
 6. obec Krchleby http://www.obec-krchleby.estranky.cz/
 7. město Loštice http://www.mu-lostice.cz/
 8. obec Loučná nad Desnou http://www.loucna-nad-desnou.cz/
 9. obec Maletín www.maletin.cz
 10. obec Mírov http://www.obecmirov.cz/
 11. město Mohelnice http://www.mohelnice.cz/
 12. obec Moravičany http://www.obec-moravicany.cz/
 13. obec Nemile http://www.nemile.cz/
 14. obec Olšany http://www.olsany.cz/
 15. obec Petrov nad Desnou www.petrovnaddesnou.cz/
 16. obec Postřelmůvek http://www.postrelmuvek.cz/
 17. obec Rájec http://rajec.zabrezsko.cz/
 18. obec Rapotín http://www.rapotin.cz/
 19. obec Ruda nad Moravou http://www.ruda.cz/new/index.php
 20. obec Sobotín http://www.sobotin.cz/
 21. město Staré Město www.mu-staremesto.cz/
 22. obec Stavenice http://www.stavenice.cz/
 23. město Šumperk http://www.sumperk.cz/
 24. obec Třeština http://www.mesta.obce.cz/trestina/
 25. obec Velké Losiny http://www.losiny.cz/
 26. obec Vikýřovice http://www.vikyrovice.cz/
 27. obec Vyšehoří http://www.vysehori.cz/
 28. město Zábřeh http://www.zabreh.cz/

Profil vedení

Společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk spravují dva orgány - v čele stojí představenstvo, kontrolní činnost má v kompetenci dozorčí rada. V čele týmu zaměstnanců VHZ stojí výkonný ředitel, který se zodpovídá předsedovi představenstva.

Představenstvo rozhoduje o všech investičních akcích a stanovuje také ceny vodného a stočného pro jednotlivá období. Dozorčí rada projednává hospodaření společnosti, změny v majetkových poměrech apod. V obou těchto orgánech působí zástupci jednotlivých akcionářů. 

Konkrétní správu a provoz majetku společnosti zajišťuje na základě dlouhodobých smluv akciová společnost Šumperská provozní vodohospodářská společnost. Ta platí za provozování vodohospodářské infrastruktury společnosti VHZ Šumperk nájemné. 

Předseda představenstva: Martin Hoždora.

Členové představenstva: Mgr. Jan Špička, Ing. Petr Novotný, Mgr. Pavel Doubrava, Jan Konečný, RNDr. František John, Ph. D.


Předseda dozorčí rady: Doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph. D.

Členové dozorčí rady: Mgr. Bohuslav Hudec, Vladimír Hroch.