Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.

Jsme tu pro čistší budoucnost...

Sobotín – rozšíření gravitační splaškové kanalizace

Stavba Sobotín – rozšíření gravitační splaškové kanalizace byla dokončena. Realizace probíhala v období od 04/2017 - 10/2018.

Účelem projektované stavby bylo odkanalizování zastavěných území v obci Sobotín. Odkanalizování bylo navrženo vybudováním oddílného kanalizačního systému, přičemž byla řešena pouze splašková kanalizace. Vlastníkem stavby je společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. s finančním přispěním Obce Sobotín a dotací SFŽP, provoz zajišťuje Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Všechny splaškové odpadní vody z obce jsou odvedeny na ČOV Šumperk.

Projektovou dokumentaci zpracovala společnost VISSO s.r.o. se sídlem Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc – Hodolany.
Zhotovitelem akce byla společnost EKOZIS spol s r.o. se sídlem Na Křtaltě 980/21,Zábřeh 789 01.
Technický dozor vykonávala společnost IREA s.r.o. se sídlem Mánesova 17, 787 01 Šumperk.
Koordinátora BOZP prováděla společnost SAFETY PRO s.r.o. se sídlem Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc.

Součástí stavby kanalizace jsou odbočky pro domovní kanalizační přípojky splaškových vod a navazující povolené splaškové kanalizační přípojky.

Stavba byla zkolaudována místním vodoprávním oddělením odboru životního prostředí Městského úřadu Šumperk.

Celkový rozsah stavby:

Kmenová stoka A5, napojované stoky A5e, A5f, A5g, A5h, A5h-1, A5i, A5j, A5k, A5l, A5m, A5n a A5o, dále pak samostatná stoka A6 v délce 3 936,20 m. Gravitační stoky jsou provedeny z materiálu PP, tuhosti SN12 v dimenzi DN 250.
V rámci stavby bylo provedeno a přepojeno 112 ks kanalizačních přípojek v délce 3 458m. Gravitační přípojky jsou provedeny z potrubí PP SN10, DN150-250.
V pěti případech nebylo možné nemovitosti vzhledem k nevhodným spádovým poměrům, či situováním za vodním tokem napojit gravitačně. V těchto případech jsou instalovány domovní čerpací stanice a výtlaky kanalizačních přípojek. Tlakové kanalizační přípojky jsou navrženy z PE100, SDR11, DN 50 mm.


 

Celkové náklady akce:                                                                  24 431 719,21Kč bez DPH

Dotace OPŽP:                                                                                15 248 108,10 Kč, č. projektu CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001307

Spolufinancování akce ze strany Obce Sobotín:                       6 566 000,- Kč

 

Kontaktní osoby:

Investor:                       VHZ Šumperk, a. s.              Ing. Jiří Kantorek, 602 556 057, kantorek@vhz.cz
                                                                                       Ing. Jana Paloncý, 702 044 786, paloncy@vhz.cz
Zhotovitel:                    EKOZIS, spol. s r. o.             Karel Freudmann, 602 224 553, k.freudmann@ekozis.cz                                                                                                                                                           Marek Pelikán, 602 737 958, pelikan@ekozis.cz
Manažer projektu:      IREA, s. r. o.                            Ing. Vladimír Vizina, 583 302 437, vizina@irea.cz
Správce stavby:          IREA, s. r. o.                            Ing. Tomáš Luskač, 603 571 232, luskac@irea.cz