Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.

Jsme tu pro čistší budoucnost...

Sobotín – rozšíření gravitační splaškové kanalizace

Stavba Sobotín – rozšíření gravitační splaškové kanalizace je situována v zastavěném území obce Sobotín. Jedná se o rozšíření stávající splaškové kanalizace, která je součástí kanalizačního systému Šumperk – Vikýřovice – Rapotín – Terezín – Petrov nad Desnou – Sobotín. Tato stavba naváže v obci Sobotín na první etapu výstavby kanalizace v této obci, která proběhla v letech 2004 v rámci projektu Zlepšení kvality vod Horního povodí řeky Moravy realizovaného s finanční podporou fondů EU a státního rozpočtu, a jejímž investorem byla společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk. Odpadní vody z tohoto kanalizačního systému jsou čištěny na Čistírně odpadních vod Šumperk.

Stavba je situována v katastrálních územích Sobotín a Rudoltice u Sobotína. Obec se nachází v údolí, jehož údolnicí protéká Klepáčovský potok a zástavba je situována po obou stranách potoka. Jedná se o území zastavěné zástavbou rodinných domků a jinými stavebními objekty. Trasa kanalizace je vedena převážně v komunikacích – místních komunikacích – a krajské silnici III/4502 a dále v travnatých plochách podél Klepáčovského potoka. Jde o novou stavbu kanalizace, odboček a přípojek a o přeložku stávající stavby plynovodu STL.

Účelem stavby je nové odkanalizování dalších částí zastavěného území v obci Sobotín. Odkanalizování je navrženo vybudováním oddílného kanalizačního systému. Předmětem projektu je pouze vybudování splaškové kanalizace. Všechny splaškové odpadní vody z obce budou odváděny na ČOV Šumperk. Vybudováním nové kanalizace se zabrání odtoku odpadních vod (z přepadů septiků a netěsných jímek) do vodoteče, vsakům do půdy a dalším negativním vlivům na životní prostředí. Součástí stavby kanalizace budou i odbočení a domovní kanalizační přípojky splaškových odpadních vod. U každé napojované nemovitosti musí být důsledně odděleny vody splaškové (odpady z WC, umyvadel, dřezů, praček, myček apod.) od vod dešťových (střešní svody, dvorní vpusti). V žádném případě nesmí být splaškové vody odváděné na ČOV nařeďovány vodami dešťovými, aby nebyl ohrožen provoz splaškové kanalizace překročením průtočné kapacity.

Rozsah objektů stavby:

Navržené stoky splaškové kanalizace DN 250:      celková délka stok: 4000,82 m
Kanalizační odbočky pro domovní přípojky:           112 ks v celkové délce 402,10 m
Kanalizační přípojky:                                                   112 ks v celkové délce 3002,70 m
Kanalizační vstupní a revizní šachty:                        139 ks
Přeložka STL plynovodu:                                            celková délka 67 m

Znečištění odpadních vod:

Počet ekvivalentních obyvatel (předpoklad k datu uvedení do provozu): 320 EO

Kontaktní osoby:

Investor:                       VHZ Šumperk, a. s.              Ing. Jiří Kantorek, 602 556 057, kantorek@vhz.cz
                                                                                      Ing. Jana Paloncý, 702 044 786, paloncy@vhz.cz
Zhotovitel:                    EKOZIS, spol. s r. o.             Karel Freudmann, 602 224 553, k.freudmann@ekozis.cz                                                                                                                                                                     Marek Pelikán, 602 737 958, pelikan@ekozis.cz
Manažer projektu:      IREA, s. r. o.                           Ing. Vladimír Vizina, 583 302 437, vizina@irea.cz
Správce stavby:           IREA, s. r. o.                           Ing. Tomáš Luskač, 603 571 232, luskac@irea.cz

Aktuální informace:

Předání staveniště zhotoviteli proběhlo dne 1. 4. 2017. Ke konci sprna bylo položeno cca 1313 metrů nové splaškové kanalizace, byla zahájena realizace kanalizačních přípojek a provedena přeložka plynovodu včetně vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby. Zhotovitel pracuje ve dvou četách současně, stavba bude dokončena na podzim příštího roku.