Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.

Jsme tu pro čistší budoucnost...

Splašková kanalizace, ČOV a vodovod Václavov


Stavba bude probíhat v období 04/2020 – 04/2022. Akce je budována za finanční účasti SFŽP ČR, Ministerstva životního prostředí, města Zábřeh a společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Jaromír Indra, projektová činnost ve výstavbě, Nový Malín 576, 788 03 Nový Malín.

Zhotovitelem akce jsou dvě společnosti spojené ve „Sdružení Václavov“. Jedná se o společnosti EVT Stavby s.r.o. se sídlem V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy a RI-STAV s.r.o. se sídlem Tři Dvory 49, 781 01 Litovel.

Funkci stavebně technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP bude zastávat společnost SAFETY PRO s.r.o., Přerovská434/60, Holice, 779 00 Olomouc. Manažerské řízení dotovaného projektu bude provádět společnost HS Occasion, s.r.o., Kotvitská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1.
 
 
Popis stavby:

Část "Splašková kanalizace a ČOV Václavov"

Celková délka stokové kanalizační sítě bude 2.589 m a bude v celém rozsahu provedena z potrubí DN 250, materiálem potrubí bude kanalizační potrubí hladké, plnostěnné, PP, SN16, dle ČSN EN 1852. Křížení místních vodotečí a státních silnic bude provedeno překopy nebo protlaky s položením ocelové chráničky DN 400 s vloženým potrubím DN 250.
 
Budou vybudovány gravitační kanalizační odbočky a přípojky o celkové délce 2.058m a tlakové přípojky o délce 36m s jednou čerpací stanicí.
Prostor nové výstavby čistírny odpadních vod se nachází v blízkosti toku Nemilka, jižně pod zastavěným územím obce Václavov (místní část města Zábřeh) v k.ú. Václavov u Zábřeha. Jedná se o čištění odpadních vod pro odkanalizování dvou obcí Václavov a Svébohov. Objekt čistírny odpadních vod se bude nacházet ve vzdálenosti větší jak 100 m od obytné zástavby.
 
Část "Vodovod Václavov"

Celková délka nové vodovodní sítě bude 3.671 m a bude v celém rozsahu provedena z potrubí PE 100 RC SDR 11, PN 16, z toho 1135 m v dimenzi D 110 a 2536 m v dimenzi D 90. Celkový počet vodovodních přípojek je 78. Celková délka potrubí přípojek PE 100 RC SDR 11, PN 16, D32 je cca 2.079 m.
 
 
Kontakty na zástupce stavby:

Technický dozor stavebníka:     SAFETY PRO s.r.o., Ing. David Dlouhý, tel. 737310 867, dlouhy@prosafety.cz
Autorský dozor:                           Ing. Jaromír Indra, tel. 603 215 680, jaromir.indra@seznam.cz
Zástupce zhotovitele:                 „Sdružení Václavov“ - EVT Stavby s.r.o. + RI-STAV s.r.o., Jan Vavřík, tel. 777 125 492, vyroba@evt.cz
Zástupce za investora:                Ing. Jana Paloncý, tel. 702 044 786, paloncy@vhz.cz
 
 
Situace staveb ke stažení - kanalizace:
 
1. Situace ČOV
2. Celková situace - kanalizace
3. Kanalizace - situace 1
4  Kanalizace - situace 2
5. Kanalizace - situace 3
 
Situace staveb ke stažení - vodovod:
 
1. Celková situace
2. Vodovod - situace 1
3. Vodovod - situace 2
 
 
Aktuální informace k výstavbě kanalizace, vodovodu a ČOV Václavov.