Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.

Jsme tu pro čistší budoucnost...

VHZ zahajuje výstavbu splaškové kanalizace v Újezdě

VHZ zahajuje výstavbu splaškové kanalizace v Újezdě

Společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. (VHZ) podepsala dne 18.3.2021 smlouvu o dílo na výstavbu nové splaškové kanalizace v Újezdě. Během roku 2021 dojde k položení bezmála 3700 m kanalizačního potrubí, které vytvoří předpoklad pro napojení 81 nemovitostí a odkanalizování cca 273 EO. Stavební práce budou provádět společně společnosti TRASKO, a.s. a TRASKO, inženýrské stavby, s.r.o.

Přípravné práce na realizaci budou zahájeny dne 31.3.2021, vlastní stavební činnost bude zahájena v půlce měsíce června 2021 výstavbou kanalizačního přivaděče na napojení na Horní Krčmy. Od půlky srpna pak bude naplno zahájena výstavba v zastavěné části Újezdu. Nejvíce stavebních prací bude provedeno v roce 2021, práce však budou pokračovat i na jaře roku 2022. Veškeré stavební práce pak budou ukončeny nejpozději do konce dubna 2022. Cena investice bude činit 19 mil kč bez DPH, dotace Státního fondu životního prostředí činí 12 mil kč, zbylé náklady hradí společnost VHZ a město Mohelnice.

Identifikace zhotovitele stavby:
Sdružení „TRASKO Společnost pro odkanalizování Újezd“ - TRASKO, a.s. a TRASKO Inženýrské stavby, s.r.o, se sídlem: Na Nouzce 478/7, 682 01 Vyškov

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:
- Ing. Martin Fencl, jednatel, tel. 777 738 228, m.fencl@trasko.cz

Termíny stavby:
- předání a převzetí staveniště: 31.3.2021
- dokončení stavebních prací do 425 dní ode dne předání staveniště
- předání a převzetí díla do 455 dní ode dne předání staveniště
- podrobný harmonogram výstavby naleznete zde: Harmonogram

Zástupci objednatele:
Technický dozor investora stavby – IREA s.r.o., Horní 3228/6, 787 01 Šumperk, Ing. Zdeněk Stojaník, tel. 604 788 626, stojanik@irea.cz
Koordinátor BOZP – SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc, Bc. Marek Binar, tel. 736 172 702, binar@prosafety.cz

Zástupci VHZ Šumperk, a.s.:
JUDr. Martin Budiš, výkonný ředitel společnosti, tel. 721 876 888, budis@vhz.cz
Ing. Jana Paloncý, vedoucí týmu Investice a opravy infrastrukturního majetku, tel. 702 044 786, paloncy@vhz.cz
Lenka Straková, tým Investice a opravy infrastrukturního majetku, investiční inženýr, tel. 602 556 057, strakova@vhz.cz

Zástupci provozovatele:
Ing. Pavel Paloncý – technický ředitel – tel. 583 317 330, 602 521 581, e-mail: paloncy@spvs.cz
Ing. Jiří Mazák – výrobní ředitel – tel. 583 317 225, 602 100 913, e-mail: mazak.jiri@spvs.cz
Ing. Milan Czislinský – vedoucí provozu Mohelnice – tel. 602 730 930, e-mail: czislinsky@spvs.cz
Jiří Rauš – vedoucí kanalizací Mohelnice – tel. 602 296 193, e-mail: raus@spvs.cz

Autorský dozor stavby:
VZ PROJEKT s.r.o., Javorová 222 788 13 Vikýřovice, Ing. Vladimír Zouhar, tel. 777 943 992, zouhar.vladimir@email.cz

Zástupci za město Mohelnice:
Ing. Pavel Kuba, tel. 603 813 222, kubap@mohelnice.cz
Svatava Karafiátová – předsedkyně osadního výboru místní části Újezd - karafiatovas@volny.cz

Situace stavby:
Situace č. 1
Situace č. 2
 

zpět