Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.

Jsme tu pro čistší budoucnost...

Ceny vodného a stočného na rok 2018 v tarifní oblasti VHZ Šumperk

Ceny vodného a stočného na rok 2018 v tarifní oblasti VHZ Šumperk

Společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk (dále VHZ Šumperk) v součinnosti s provozovatelem své vodovodní a kanalizační infrastruktury, Šumperskou provozní vodohospodářskou společností (dále ŠPVS), ukončila proces cenotvorby vodného a stočného na rok 2018 s využitím finančních nástrojů podle závazné metodiky Státního fondu životního prostředí pro příjemce finanční podpory z fondů EU. Informace o možnostech nahlášení stavu vodoměrů k 31. 12. 2017 naleznete na odkazu: http://www.spvs.cz/aktuality/aktualni-informace/1534-odecty-vodomeru-k-31-12-2017.
 

Celkový roční objem finančních prostředků určených na správu a obnovu infrastruktury společnosti VHZ Šumperk bez dotací dosáhne v příštím roce rekordní hodnoty více než 103 milionů korun, z toho nájemné z infrastruktury bude činit 97,3 mil. Kč. Společnost je v roce 2018 připravena investovat více než 96 milionů korun do stavebních realizací obnovy a rozvoje své infrastruktury. Představenstvo schválilo věcný plán oprav a investic do vodovodních a kanalizačních sítí včetně technologií http://www.vhz.cz/aktuality/vecny-plan-oprav-a-investic-pro-rok-2018.html. Tento plán obsahuje položkový výčet oprav v úhrnné hodnotě více než 55 milionů korun a investic v hodnotě více než 37 milionů korun. Další více než 4 miliony korun jsou určeny na projektovou přípravu budoucích akcí. Tento plán byl sestaven v koordinaci s městy a obcemi – našimi akcionáři, a v součinnosti s provozovatelem našeho majetku, společností ŠPVS. Zodpovědné finanční hospodaření a úspory, které dosahujeme dlouhodobě ve výběrových řízeních na dodavatele staveb, umožní naší společnosti i při takto ambiciózním plánu oprav a investic na příští rok nadále bezproblémově splácet vysoký úvěrový závazek z minulosti. V současné době připravujeme střednědobý plán oprav a investic, který bude zveřejněn v průběhu 1. čtvrtletí příštího roku.
 

Hodnota nájemného na rok 2018 byla meziročně navýšena pouze o predikovaný nárůst indexu spotřebitelských cen, podobně provozní náklady provozovatele, které jsou přísně regulovány finančními nástroji a finančním modelem OPŽP. Hlavními důvody meziročního cenového nárůstu je částečně dopad skokového navýšení ročního nájemného o 32 % na 95 mil. Kč pro rok 2017, a dále zvýšení míry inflace oproti minulým obdobím.
 

Do navýšení cen vodného a stočného se tak nadále promítá nutnost tvorby finančních zdrojů na obnovu a rozvoj vodárenské infrastruktury a také nutnost plnit finanční kritéria v souvislosti s čerpáním dotace z fondů EU na velký vodohospodářský projekt „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“.
 

Cena vodného stoupne na 39,06 Kč/m3 bez DPH, resp. 44,92 Kč/m3 včetně DPH.
 

Cena stočného stoupne na 37,96 Kč/m3 bez DPH, resp. 43,66 Kč/m3 včetně DPH.
 

Celková výše cen vodného a stočného v roce 2018 bude činit celkem 77,02 Kč/m3 bez DPH, resp. 88,58 Kč/m3 včetně DPH, což znamená navýšení o 4,30 Kč/m3 bez DPH, resp. 4,95 Kč/m3 včetně DPH.
 

Při průměrné spotřebě domácností 80 až 100 litrů vody denně na obyvatele činí celkový cenový nárůst vodného a stočného částku do 15 korun včetně DPH na obyvatele za měsíc. Cena vodného a stočného na Šumpersku zůstane v roce 2018 stejně jako v minulých letech o více než 20 Kč/m3 pod úrovní sociálně únosné ceny v Olomouckém kraji, která v našem regionu pro příští rok činí 118,75 Kč/m3 včetně DPH.
 

zpět