Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.

Jsme tu pro čistší budoucnost...

VHZ dokončila technický audit provozovatele ŠPVS a.s.

VHZ dokončila technický audit provozovatele ŠPVS a.s.

Vážení akcionáři, vážení občané,

zástupci společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. (Vlastník) informovali v minulém období, že společnost podala dne 26. 10. 2015 Ministerstvu zemědělství České republiky podnět vlastníka vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu k provedení technického auditu vodovodů a kanalizací ve smyslu § 38 z. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen „zákon“).

Technický audit se týká vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu Vlastníka, které jsou v současné době provozovány provozovatelem Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. se sídlem Šumperk, č. p. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01, IČO 47674911 (dále jen „Provozovatel“). Technický audit požadovala společnost zaměřit zejména na prověření výše nákladů zahrnovaných do ceny vody pitné a vody odpadní a prověření oprávněnosti vynakládaných provozních nákladů ze strany Provozovatele.

Ministerstvo zemědělství podnětu společnosti vyhovělo a dne 5. 11. 2015 vyhlásilo provedení technického auditu. K provedení auditu byl ze seznamu technických auditorů vybrán v souladu s § 38 odst. 5 zákona pan Ing. Jiří Šolc, CSc. Technický audit probíhal v období od 18. 11. 2015 do 15. 1. 2016. Auditní zprávu obdržel Vlastník dne 15. 1. 2016.

V rámci závěrů auditní zprávy technický auditor konstatuje, že úroveň provozování je jak z provozně technického, tak z ekonomického a smluvního aspektu dobrá, nebyly zjištěny zásadní nesrovnalosti, které by znamenaly zásadní neplnění povinností provozovatele vyplývajících jak ze zákonných požadavků, tak ze smluvních podmínek uzavřených s Vlastníkem.

„Technický audit vypracovaný na základě žádosti společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. byl zaměřen na základě žádosti zadavatele zejména na rozbor nákladů a kalkulaci cen vody pitné a odpadní v letech 2013 a 2014, kterou provádí provozovatel Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Dále se zabýval potřebou zdrojů na obnovu vodohospodářského majetku společnosti v souvislosti s přípravou kalkulací. Součástí auditu je i porovnání vybraných parametrů kalkulací a personálních nákladů s jinými vodohospodářskými společnostmi. Audit nezjistil závažná pochybení jak ze strany vlastníka, tak ze strany provozovatele vodohospodářské infrastruktury“ (Ing. Jiří Šolc, CSc.)

Pro vlastníka byly v rámci auditu doporučeny následující opatření:

A) Přizpůsobit v nejbližším období organizační strukturu VHZ těmto potřebám:

1. kontrola realizace investiční činnosti (externími a interními silami) a obnovujících oprav – posílení na pozicích investičních techniků, případně externích spolupracovníků;
2. kontrola smluvních povinností provozovatele a plnění podmínek výkonnostních ukazatelů
3. kontrola přípravy a vyhodnocení kalkulací, kontrola plnění podmínek finančního modelu.

B) Při přípravě a vyhodnocení kalkulací zajistit od provozovatele podklady, které budou podrobněji rozebírat nákladové položky kalkulace a tyto poznatky poté uplatňovat při přípravě kalkulací v následujících obdobích.
C) Zpracovat dlouhodobý strategický plán obnovy a potřebných zdrojů v horizontu 5-10 let, který bude respektovat požadavky Vlastníka, Provozovatele a akcionářů vlastníka s důrazem na obnovu rozvodů vody.
D) Provést revizi využití pronajatého infrastrukturního majetku k činnostem provozovatele, které nesouvisí s plněním provozní smlouvy a případné výnosy využít podle podmínek provozní smlouvy.
E) Jednat s provozovatelem o možnostech převodu datových zdrojů geografického informačního systému do majetku VHZ.

Společnost v současné době podniká kroky, které budou vést k začlenění shora uvedených doporučení do pracovních procesů společnosti.

Pro obce, akcionáře společnosti, nejsou navrhována žádná opatření.

 

 

JUDr. Martin Budiš
Výkonný ředitel společnosti

Ing. Petr Suchomel
Předseda představenstva

 

 

zpět