Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.

Jsme tu pro čistší budoucnost...

Prohlášení VHZ ke korekci v HP II.

Prohlášení VHZ ke korekci v HP II.

Vážení akcionáři, vážení občané,

zástupci společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. informovali v minulém období na jednáních valných hromad společnosti, na jednáních zastupitelstev měst a obcí a prostřednictvím sdělovacích prostředků o tom, že společnosti byla na podzim loňského roku doručena auditní zpráva Auditního orgánu Ministerstva financí (dále jen „auditní zpráva“), která odráží výsledek provedeného auditu realizovaného ve společnosti během měsíce dubna 2015. Předmětem auditu byla kontrola čerpání první platby dotace ve výši cca 411,5 mil Kč a dále i kontrola zadávacích řízení, která probíhala v období mezi roky 2006 až 2009.

Závěry Auditní zprávy zaznamenávají určitá formální pochybení při realizaci zadávacích řízení souvisejících s daným dotačním vodohospodářským projektem. Auditní orgán navrhl korekce, které v rámci auditované částky cca 411,5 milionů Kč představují výši cca 24,5 mil Kč. Auditní zpráva však uvádí, že financování projektu ještě nebylo dokončeno a korekce tak může být vypočítána z celkové profinancované částky. Proti návrhu auditní zprávy bylo ze strany společnosti v zákonné lhůtě doručeno Auditnímu orgánu právní stanovisko společnosti, které rozporovalo všechna zjištění uvedená v návrhu auditní zprávy. Auditní orgán však argumenty společnosti nepřijal a své závěry nekorigoval ani nezměnil. Společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. v současné době čeká na rozhodnutí řídícího orgánu, kterým je Ministerstvo životního prostředí.

Realizovaná zadávací řízení byla v minulosti opakovaně prověřována a kontrolována Státním fondem životního prostředí, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem financí, ÚOHS a Policií ČR a žádný z těchto orgánů neshledal v zadávacích řízeních pochybení uvedená v auditní zprávě. Společnost je připravena na řešení finančních dopadů případné korekce, a to zejména citlivým omezením obnovy infrastrukturního majetku, dalších investic společnosti a úsporou provozních nákladů. Vedení společnosti touto cestou sděluje všem občanům a akcionářům, že finanční dopady případné korekce nebudou mít přímý vliv na zvýšení cen vodného a stočného pro následná období a současně činí vše pro to, aby byly finanční dopady spojené s případnou korekcí minimalizovány. Společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. dokončila úspěšně stavební část projektu Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze na konci minulého roku. V rámci dotace EU pak obdržela na financování projektu již bezmála 1,1 miliardy Kč.

 

S pozdravem

JUDr. Martin Budiš
Výkonný ředitel společnosti

Ing. Petr Suchomel
Předseda představenstva


 

zpět