Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.

Jsme tu pro čistší budoucnost...

Stanovisko VHZ a ŠPVS k nezávadnosti dodávané pitné vody

Stanovisko VHZ a ŠPVS k nezávadnosti dodávané pitné vody

V poslední době byla v mediích šířena zpráva, že veškeré podzemní vody na území naší republiky jsou kontaminovány pesticidy. Je nutné říci, že jsme jak naše společnost VHZ Šumperk tak i náš provozovatel ŠPVS byli poněkud zaskočeni mediální kampaní o zdravotní závadnosti pitné vody dodávané vodovody pro veřejnou potřebu, která pravděpodobně vycházela z neúplných informací.

Oborové sdružení SOVAK vydalo na celostátní úrovni stanovisko, které bylo bez větší odezvy předáno sdělovacím prostředkům a je k disposici na webových stránkách SOVAKu, stanovisko jsme otiskli pod tímto příspěvkem.

Za nás a našeho provozovatele jednoznačně prohlašujeme, že veškeré zdroje pitné vody, na které jsou napojeny vodovody v oblasti VHZ Šumperk jsou soustavně sledované hygienickými orgány a kvalita dodávané vody odpovídá všem požadavkům zákonných předpisů. Sledovány jsou pochopitelně i zmiňované pesticidní látky a jejich případná přítomnost je pod hranicí stanovenou příslušnými normami, což je podmínka zdravotní nezávadnosti v daném ukazateli.

Na druhou stranu je smutnou skutečností, na níž vodohospodářští odborníci již delší dobu upozorňují, že zdroje podzemních vod jsou výrazně znečišťovány zejména chemickými látkami, jež ve velkém používají pěstitelé zejména technických plodin (řepka, kukuřice, apod.). Tento problém je minimálně celostátní a k jeho vyřešení bude nutné zavést určitá omezení pro znečišťovatele, což je pochopitelně zejména politický problém. Je třeba doufat, že ochrana zdraví a životního prostředí bude mít přednost před krátkodobým ziskem dílčího hospodářského sektoru.

Rádi bychom ujistili akcionáře společnosti, že náš provozovatel postupuje vždy takovým způsobem, aby voda dodávaná jako pitná splňovala veškeré limity.

***

SOVAK ČR k poplašné zprávě MŽP o chybějícím monitoringu rizikových látek ve vodách

Dne 14. 09. 2017 vydalo Ministerstvo životního prostředí tiskovou zprávu: Česko-izraelská spolupráce v oblasti životního prostředí pokračuje. Ministr Brabec v Tel-Avivu podepsal memorandum se svým izraelským protějškem. V rámci této tiskové zprávy ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec doslova uvedl: „Rýsuje se možná spolupráce například na stanovení indikátorů a hodnot a následného monitoringu mikroplastů, plastů, pesticidů a farmak v pitné i odpadní vodě, což je něco, co se dosud v ČR vůbec nesleduje.“ SOVAK ČR je nucen konstatovat, že toto tvrzení, které naprosto bezprecedentním způsobem zpochybňuje vysokou kvalitu pitné vody v České republice, se nezakládá na pravdě.

Monitorování jakosti pitné vody ve vodovodech pro veřejnou potřebu se uskutečňuje v rámci subsystému II programu „Zdravotní důsledky a rizika znečištění pitné vody“, který je součástí „Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí“. Pravidelné vyhodnocení zajišťuje Ministerstvo zdravotnictví. Většinovým zdrojem dat pro celostátní monitoring jsou rozbory zajišťované provozovateli, jejichž provedení v předepsané četnosti a rozsahu je dáno legislativně. Získané údaje jsou provozovatelé povinni převést do předepsané elektronické podoby a neprodleně je předat orgánu ochrany veřejného zdraví.

Základní mikrobiologické a chemické ukazatele stanovuje vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Tato vyhláška vychází ze směrnice 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě, která vychází z poznatků Světové zdravotnické organizace. Rozsah a četnost analýz zdrojů vod sloužících k výrobě vod pitných pak stanovuje vyhláška č. 428/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Další významným rozšířením v oblasti monitoringu kvality pitných vod je novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, která zavádí povinnost pro provozovatele vodovodů a kanalizací nově zpracovávat posouzení rizik (Water Safety Plans). Jednotliví provozovatelé se tak v rámci výše popsaného monitoringu věnují všem relevantním polutantům ve zdrojích vod sloužících pro výrobu pitné vody, pesticidy nevyjímaje a na základě zjištěných údajů o kvalitě vody přijímají příslušná opatření.

Nejenom provozovatelé vodohospodářské infrastruktury se věnují monitoringu rizikových látek ve vodách. Problematice pesticidů v podzemních vodách se dlouhodobě věnuje Český hydrometeorologický ústav, Státní podniky povodí provádějí analýzy povrchových vod se zaměřením na výskyt látek souhrnně označovaných jako farmaka a látky osobní potřeby. V České republice jsou rovněž sledována farmaka i v odpadních vodách v rámci základního i aplikovaného výzkumu. Provozovatelé vodohospodářské infrastruktury se problematice výskytu rizikových látek v pitných a odpadních vodách věnují i v rámci evropské vodohospodářské asociace EurEau a předávají Evropské komisi řadu podnětů v této oblasti.

SOVAK ČR by rád ujistil občany České republiky, že již v současné době je problematice rizikových látek v pitných a odpadních vodách věnována náležitá pozornost a v případě zjištění relevantních polutantů jsou přijata adekvátní opatření. SOVAK ČR výroky ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce považuje za značně nezodpovědné, které znevažují práci jak vlastníků a provozovatelů vodohospodářské infrastruktury, tak i pracovníků Ministerstva zdravotnictví, Státního zdravotního ústavu, Českého hydrometeorologického ústavu, Podniků povodí a všech ostatních, kteří se starají o kvalitu a monitoring vod v České republice. (zdroj: Sovak ČR)

 

zpět