Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.

Jsme tu pro čistší budoucnost...

Skončilo období udržitelnosti projektu HP I

Skončilo období udržitelnosti projektu HP I

Následná kontrola, kterou provedli pracovníci Oddělení monitoringu vodohospodářské infrastruktury Státního fondu životního prostředí v květnu 2017, byla posledním formálním aktem uzavírajícím projekt Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – I. fáze. Předmětem kontroly byly povinné monitorovací ukazatele za rok 2015 a stejně jako ve všech předcházejících letech byly úspěšně beze zbytku naplněny. Období udržitelnosti skončilo 31. 12. 2015.

Na základě Rozhodnutí Evropské komise z roku 2004 byl z tzv. Fondu soudržnosti v letech 2005-2009 spolufinancován skupinový projekt pro vodohospodářské stavby na území bývalého okresu Šumperk v celkové hodnotě uznatelných nákladů cca 560 mil. Kč.
Dotace Evropské unie činila 75 %, tj. cca 420 mil. Kč. Dotace ze Státního rozpočtu ČR, kapitoly Ministerstva životního prostředí, činila cca 30 mil. Kč. Zbývající náklady byly pokryty společností VHZ a z rozpočtů měst a obcí, jež jsou akcionáři VHZ a jejichž občany jsou tato vodohospodářská díla využívána.

Projekt týkající se v jedné – převažující – části rekonstrukcí a výstaveb kanalizací a čistíren odpadních vod v okresu Šumperk byl zaměřen na implementaci Směrnice Evropského společenství č.91/271/EHS o čištění městských odpadních vod a splnění povinností České republiky uvedených ve Smlouvě o přistoupení k EU.

Další částí projektu jsou 2 stavby, které přispěly k naplnění Směrnice č. 98/83/ES o jakosti vody pro lidskou spotřebu.

Projekt byl realizován v letech 2005-2009. Dílčí projekty byly sdruženy nejdříve do 4 staveb, po 2 rozšířeních projektu, schválených Evropskou komisí, do 7 staveb. Byla rekonstruována splašková kanalizace v Šumperku a ve Starém Městě v délce přes 10 km, dostavěna nová kanalizace ve Starém Městě, Sobotíně a Vikýřovicích v celkové délce cca 18 km. Součástí projektu byla dále rekonstrukce čistíren odpadních vod ve Starém Městě a v Šumperku a výstavba velkokapacitních dešťových zdrží v Šumperku. Pro zajištění dostatku kvalitní pitné vody pro města a obce v údolí Desné byla rekonstruována úpravna vody v Koutech nad Desnou. O téměř 2,5 km byly prodlouženy vodovodní řady ve Starém Městě, opraven Vodojem U koupaliště a vybudován Vodojem HTP (HTP = horní tlakové pásmo), což umožnilo zásobování severovýchodní části města kvalitní pitnou vodou.
 

Seznam staveb realizovaných v rámci HP:

  • Město Šumperk – rekonstrukce stávající stokové sítě
  • Obec Vikýřovice – výstavba splaškové kanalizace
  • Město Šumperk – dešťové zdrže, dokončení rekonstrukce ČOV (VI. etapa)
  • Obec Sobotín – výstavba splaškové kanalizace
  • Město Staré Město – dostavba a rekonstrukce stokové sítě, rekonstrukce ČOV
  • Kouty nad Desnou - rekonstrukce úpravny vody
  • Vodovod Staré Město, HTP
  • Rekonstrukce kanalizace v lokalitě ulice Krameriovy, Šumperk
     

 

zpět